Wettelijke Vermeldingen

Deze site is ontworpen door, wordt beheerd door, en is exclusief eigendom van
Mondelez Nederland Services B.V.
Verlengde Poolseweg 34
4818CL Breda
BTW nummer: NL8185.15.983.B01
KVK nummer: 34283945 Amsterdam

INTELLECTUELE EIGENDOM EN HANDELSMERKEN

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de presentatie, de visuele elementen, de afbeeldingen, de inhoud, de merken, de logo’s, de handelsmerken, de servicevermeldingen en alle andere gegevens, weergegeven op de site van Côte d’Or, beschermd zijn door auteursrechtelijke en intellectuele eigendomsrechten en uitdrukkelijk eigendom zijn van Mondelez International.

De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, verzending en elke gebruik voor commerciële doeleinden, op welke wijze ook, van de site en zijn inhoud, is verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Mondelez International. Het is evenzeer verboden om deze informatie te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden.

Het afdrukken van de pagina’s is uitsluitend toegelaten voor privé-gebruik. Mondelez International stelt haar bezoekers ook in de gelegenheid screensavers, wallpaper en andere materialen van de site te downloaden. Deze downloads zullen onderworpen zijn aan de toepasselijke algemene voorwaarden van Mondelez International.

ALGEMEEN

Door gebruik te maken van deze site, verklaart u zich akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Deze bepalingen zijn van toepassing voor deze site en alle andere door Mondelez International geproduceerde sites. Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden. Deze bepalingen vervangen niet de van toepassing zijnde wettelijke regelingen en hebben niet tot doel enige aansprakelijkheid van Mondelez International met de geldende rechtsregels uit te sluiten.

LINKEN NAAR DE MONDELEZ INTERNATIONAL SITE

Indien u een link wenst te creëren naar deze site, dient u dit altijd naar de openingspagina van de Mondelez International site te doen.

JUISTHEID VAN DE GEGEVENS

Sommige op deze site geïllustreerde producten kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De informatie op deze site is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van lanceren van de site. Mondelez International wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten.

Mondelez International behoudt zich tevens het recht voor te allen tijde zonder voorafgaand bericht de teksten en beelden aan te passen.

Alle inlichtingen op deze site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven.

BESCHIKBAARHEID VAN DE SITE

De gebruiker erkent dat Mondelez International het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de site te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering.

GEVOLGSCHADE

Mondelez International en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur, noch schade ontstaan uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten, evolutie, herstel, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbrekingen in telefoonnetwerk of de ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde of de gebruiker, evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van Mondelez International.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Mondelez International elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het verlies of gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de gebruiker via de internetdiensten van deze site, waaronder de gegevens voor de personalisering van deze site.

HYPERLINKS

Het is mogelijk dat deze site of een daarmee samenhangende dienst een hypertext link maakt naar een andere site die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Dergelijke link is echter puur informatief en Mondelez International biedt geen enkele garantie betreffende om het even welke andere site tot welke de gebruiker aldus toegang kan hebben. De aanwezigheid van dergelijke links betekent niet dat Mondelez International zich akkoord verklaart met de inhoud en Mondelez International is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat van deze ander site zou kunnen worden gemaakt

PERSOONSGEGEVENS

De door u verstrekte gegevens zullen worden opgeslagen in het gegevensbestand van Mondelez International om gevolg te geven aan uw aanvraag en u verder op de hoogte te houden van onze activiteiten. Uiteraard hebt u het recht ten allen tijde te controleren welke gegevens in ons bestand zijn opgenomen. Mochten deze gegevens (de schrijfwijze van uw naam, bijvoorbeeld) niet correct zijn, bent u verhuisd of van plan om te verhuizen, of wenst u in de toekomst geen informatie meer te krijgen over onze activiteiten, aarzel dan niet ons te schrijven of een e-mailsturen : Contact Côte d’Or .We zullen onmiddellijk de nodige wijzigingen maken en u erover inlichten.

WETGEVING

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze site en op onderhevige Algemene Voorwaarden.